Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie

II KONKURS LITERACKI

Email Drukuj

Regulamin

II Konkursu Literackiego im. Kajetana Suffczyńskiego

na Gawędę Historyczną

 

ORGANIZATOR:                                                                              WSPÓŁORGANIZATOR:

Parafia Rzymskokatolicka                                                     Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie

pw. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie                        Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie

 

Gawęda - epicki lub poetycki utwór literacki, oryginalny wytwór polskiej kultury szlacheckiej i biesiadnej, której prawzorem była luźna rozmowa o przeżyciach, z dużą ilością dygresji i ciekawostek.

(za: https://pl.wikipedia.org/)

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele Konkursu

 1. 1.Poznawanie historii, tradycji i obyczajów regionalnych.
 2. 2.Wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz promocja tej działalności poza szkołą.
 3. 3.Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 4. 4.Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości.
 5. 5.Wymiana doświadczeń w zakresie inspiracji twórczej.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz osoby indywidualne        z terenów Gminy Milejów oraz Parafii Łańcuchów.

2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

• uczniowie klas IV- VI;

• uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum;

• uczniowie szkół średnich;

osoby dorosłe.

III. Prace konkursowe

1. Tematyka GAWĘDY powinna dotyczyć dziejów Gminy Milejów, w szczególności miejscowości Łańcuchów, postaci, miejsc, lub wydarzeń. Materiały dostępne są w Gminnej Bibliotece Publicznej, jej filiach bibliotecznych oraz w kronikach parafialnych.

2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko prace indywidualnych autorów (wyklucza się prace zespołowe). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

3. Minimalna objętość pracy wynosi jedną stronę formatu A4 (czcionka Times New Roman 12,    interlinia 1,5), a prezentacja (wygłoszenie gawędy) nie powinna przekraczać 5 minut.

4. Każda praca powinna być oznaczona w następujący sposób:

• na górze kartki imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa;

• w nagłówku tytuł gawędy.

5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (zał. nr 1) zawierającą:

• tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, wiek i klasę, do której uczęszcza, dane kontaktowe,              imię i nazwisko opiekuna artystycznego, adres szkoły (jeśli nie jest to zgłoszenie indywidualne);

• oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia) oraz oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku;

• oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatorów, tj. zgodę na prezentację pracy w publikacjach i powielanie jej w materiałach wydawanych przez organizatora          i współorganizatora, na witrynie internetowej organizatorów i innych witrynach internetowych, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia);

6. Prace niespełniające powyższych warunków nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej        ze względu na braki formalne.

IV. Termin i miejsce składania prac

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. I etap to ocena nadesłanych GAWĘD, wyłonienie zwycięzców oraz zakwalifikowanie najlepszych prac do II etapu – wygłoszenia nagrodzonych prac podczas uroczystego finału.

2. Prace można składać do dnia 30 czerwca 2020r. osobiście, przesyłać na adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pośrednictwem poczty (w przypadku prac nadesłanych liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, 21-020 Milejów, ul. Fabryczna 1, z dopiskiem “Gawęda historyczna”.

V. Ocena prac

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac. Nagrodzeni uczestnicy będą zakwalifikowani do II etapu, wygłoszenia gawęd w dniu 26 lipca 2020r. podczas mszy św. w kościele parafialnym w Łańcuchowie.

2. Kryteria oceny pracy drukowanej:

 • zgodność z tematem konkursu;
 • zgodność z gatunkiem (gawęda);
 • poprawność językowa;
 • kultura słowa.

3. Kryteria oceny wygłoszenia gawędy:

 • przestrzeganie czasu prezentacji;
 • mówienie z pamięci (dopuszczalne sporadyczne posiłkowanie się tekstem);
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego z odbiorcą;
 • emisja i modulacja głosu;
 • umiejętność zainteresowania słuchacza.      

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody wręczone zostaną podczas mszy św. 26 lipca br. w kościele parafialnym w Łańcuchowie.

2. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub e-mailowo. Ostateczne wyniki Konkursu (etapu II) zostaną zamieszczone na witrynach internetowych www.parafia.lancuchow.pl, www.gok-milejow.pl oraz www.gbp-milejow.pl.

VII. Postanowienia końcowe

 1. 1.Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym
 2. 2.Osoba do kontaktu: Dominika Kornecka, tel. 81 75-720-32.

  KARTA ZGŁOSZENIA

  (PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

  W wypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej, formularz powinien zostać wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  1. Tytuł pracy: .........................................................................................................................................

  2. Imię i nazwisko autora pracy: …..........................................................................................................

  3. Wiek autora i klasa:…………………………………………………………………………………………………………………………

  4. Dane kontaktowe autora - nr tel. lub e-mail: …………………………………………………………………………………..

  4. Nazwa, adres, nr telefonu instytucji patronującej (jeśli brak instytucji patronującej –                                nie wypełniać):

  ................................................................................................................................................................

  5. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego (nauczyciela/instruktora) i telefon służbowy                (Jeżeli nie ma opiekuna artystycznego proszę podać swój numer telefonu) :

  ................................................................................................................................................................

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zapoznałem (-am) się i akceptuję postanowienia REGULAMINU KONKURSU oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie:

   

  …....................................... …............                                                  …....................................... …............

  Podpis pełnoletniego autora pracy                                                                                Podpis rodzica / opiekuna

   

   

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  OŚWIADCZENIE

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizarota Parafię Rzymskokatolicką pw św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, ul. Fabryczna 1, 21-020 Milejów, w celu mojego uczestnictwa w Konkursie.

  2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby przebiegu konkursu, dokumentacji fotograficznej, pozostającej do dyspozycji organizatora w celu promocji wydarzenia.

  3. Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora tj. zgodę na prezentację pracy w publikacjach i powielanie jej w materiałach wydawanych przez Organizatorów oraz na witrynie internetowej Organizatorów i innych witrynach internetowych .

   

   

  ……………………………….                     …………………………………………..                      …………………………………………..

     Data                                            (czytelne imię i nazwisko                                            (czytelne imię i nazwisko

                                                        pełnoletniego autora pracy)                                             opiekuna prawnego,      

                                                                                                                                                   niepełnoletniego autora pracy)                                                                                                                                                                                                                  

 

Katalog on-line


logo_ABCXXI


logo_rodzinneczytanie