Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie
Aktualności

POWIATOWY KONKURS POETYCKI

Email Drukuj
„Piękno powiatu łęczyńskiego piórem malowane”
PATRONAT HONOROWY STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO
ORGANIZATOR
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
CELE
• promocja walorów przyrodniczych powiatu łęczyńskiego
• inspirowanie do poznawania piękna turystycznego powiatu łęczyńskiego
• pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji
• rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów
TEMATYKA
W związku z przypadającymi w roku 2020 rocznicami utworzenia Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” tematem konkursu jest naturalne piękno walorów przyrodniczych (m.in. rośliny, zwierzęta, rzeki, jeziora) powiatu łęczyńskiego (gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn).
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu łęczyńskiego.
2. Konkurs odbywa się w kategoriach:
• szkoły podstawowe klasy IV-VIII
• szkoły ponadpodstawowe
3. Uczestnicy nadsyłają jeden zestaw – dwa wiersze dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
4. Nadesłane prace muszą dotyczyć tematu konkursu.
5. Każdy wiersz powinien być opatrzony odręcznym podpisem autora, który jest potwierdzeniem, że nadesłany utwór został napisany samodzielnie.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej (w przypadku osób nieletnich przez opiekuna prawnego) karty zgłoszenia.
7. Podpis na karcie zgłoszenia jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
8. Prace konkursowe oraz karty zgłoszenia udziału w konkursie należy dostarczyć do 7 października 2020 r.:
- e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- pocztowo: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
- osobiście do siedziby biblioteki.
OCENA, NAGRODY
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora konkursu.
2. Posiedzenie Jury odbędzie się w przeciągu 2 tygodni od zakończenia naboru prac.
3. Obrady Jury są tajne. Werdykt jest ostateczny i niepodważalny.
4. Prace niezgodne z zasadami konkursu oraz uznane za plagiat nie będą oceniane.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
6. Istnieje możliwość przeniesienia nagród i wyróżnień na inną kategorię wiekową.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2020 r.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na facebooku biblioteki oraz na stronie www.biblioteka.powiatleczynski.pl.
9. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i sposobie odbioru nagród.
10. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tekstów lub ich fragmentów bez dodatkowej zgody autorów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu lub odwołania konkursu, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, 81 531 53 48.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Dane osobowe, w tym wizerunek będą nieodpłatnie i wielokrotnie wykorzystywane i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej techniki i metody w materiałach promocyjnych i fotograficznych w celu realizacji Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Piękno powiatu łęczyńskiego piórem malowane” (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja – umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronach www, facebooku i w lokalnej prasie) przez PBP w Łęcznej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na nieograniczoną, nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie prac konkursowych (wierszy) za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez organizatora konkursu.
9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
 

„ALCHEMIA TEATRALNA"

Email Drukuj

„ALCHEMIA TEATRALNA - WARSZTATY DLA DZIECI” w remizie OSP w Łańcuchowie!

Na zakończenie wakacji wszystkie chętne dzieci mogły zapisać się na Warsztaty Teatralne, których projekt napisała Jolanta Pikul – bibliotekarz z Łańcuchowskiej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie. Pani Jola otrzymała grant z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 5 000zł w ramach konkursu grantowego programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” w lubelskiej edycji 2020, którego operatorem jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Projekt był odpowiedzią na zaobserwowane, zatarte relacje dzieci w czasie pandemii, które się przewartościowały, a które kiedyś były naturalne. Zadanie miało na celu uwrażliwić dzieci na świat rzeczywisty, nie online. Aktywne uczestnictwo w warsztatach to pomoc w indywidualnym rozwoju, to wsparcie nauki wyrażania własnych emocji oraz ich rozładowywania. Poprzez zabawy i ćwiczenia teatralne dzieci nieśmiałe otrzymały szansę, aby się „otworzyć” a dzieci nad wyraz aktywne (nie radzące sobie z emocjami) nauczyły się wyciszenia i panowania nad sobą. W trakcie warsztatów teatralnych (prowadzonych przez profesjonalistę) uczestnicy kształtowali swój charakter  i osobowość oraz rozwijali swoje zdolności muzyczne, ruchowe i słowne. Uczestnicy zadania mieli możliwość zwiększenia zasobu swojego słownictwa i wyrażania własnych myśli a także integracji międzypokoleniowej.

W ramach projektu odbyły się 4 Warsztaty, które poprowadził profesjonalny aktor Teatru Andersena  w Lublinie, Pan Konrad Biel. Na pierwszych Warsztatach uczestnicy budowali wybraną formę teatralną: maskę lub lalkę. Drugie Warsztaty to: nauka techniki animacji. Zapoznanie uczestników z podstawami animacji  i techniki wybranej przez siebie formy teatralnej. Wykonywanie zadań aktorskich indywidualnie i grupowo, tak, aby móc obserwować siebie nawzajem i wspólnie wyciągać wnioski.  Na trzecich Warsztatach uczestnicy mieli „próby teatralne”. Stworzyli etiudę teatralną, inspirowaną muzyką klasyczną, wykorzystując do tego maskę lub lalkę. Podczas tych warsztatów dzieci mogły wykazać się swoją kreatywnością, poznać specyfikę próby teatralnej i proces tworzenia etiudy teatralnej. Warsztaty czwarte to „próba generalna” oraz finał zadania. Przedstawienie efektów pracy dzieci, które mogli oglądać zaproszeni przez dzieci rodzice, dziadkowie i goście. „Wielki finał” to stworzenie instalacji artystycznej (maski wiszące na drzewie) oraz wystawa lalek i pokaz work in progres, tj. pewien etap…nie skończony… etiudy teatralnej do muzyki klasycznej.

Wszystkim dzieciom uczestniczącym w projekcie wręczono dyplomy i upominki (pendrive + słodkości). Dla wszystkich przybyłych przygotowany był poczęstunek.

                Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie, którzy mi pomagali i wspierali podczas przygotowywania i jego realizacji! Kto wie, może ktoś z uczestników zostanie kiedyś słynnym aktorem, od którego chcielibyśmy autograf….? – dodaje Jolanta Pikul, autorka projektu „Alchemia Teatralna – Warsztaty dla dzieci”.

 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Email Drukuj
Znalezione obrazy dla zapytania dkk

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie
serdecznie zaprasza na spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się 

09. 09. 2020r. o godz. 14.00

Tematem spotkania będą

wakacyjne książki .

Serdecznie zapraszamy!

                                                                                                    


 

Ogólnopolska akcja "Odjazdowy bibliotekarz"

Email Drukuj

Odjazdowy bibliotekarz inny niż wszystkie……..

Milejowscy bibliotekarze już po raz szósty włączają się do ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz” – rajd rowerowy dla bibliotekarzy i miłośników książek. Z powodu pandemii COVID-19 Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie zorganizowała rajd rowerowy po raz pierwszy w sieci. Zasady były proste, nasi czytelnicy, miłośnicy książek a także wycieczek rowerowych przysłali relacje z tras rowerowych w formie zdjęć na bibliotecznego messengera. Z nadesłanych zdęci wynika ze rowerzyści przemierzyli wiele kilometrów, zwiedzili ciekawe i godne polecenia miejsca o dużych walorach przyrodniczych. Trasa naszych rowerzystów wiodła przez wioski  naszej gminy i nie tylko: m.in. Jaszczów, Białkę, Zgniłą Strugę, Maryniów, Ostrówek Kol., Ciechanki, Łańcuchów, Popławy, Jaszczów, Kol. Łysołaje , Łysołaje, Cyganka, Kol. Struża, Biskupice, Trawniki, Pełczyn, Siostrzytów. Z nadesłanych fotografii przygotowaliśmy kolaż zdjęć. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w naszej akcji oraz już dzisiaj zapraszamy za rok.


 


Strona 1 z 86

Katalog on-line


logo_ABCXXI


logo_rodzinneczytanie