Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie
Aktualności

Dzień Babci

Email Drukuj
 

Ogłoszenie

Email Drukuj


 

 

Narodowe Czytanie

Email Drukuj
Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Pan Tadeusz – Adama Mickiewicza, dzieła Henryka Sienkiewicza, Przedwiośnie – Stefana Żeromskiego ale także dzieła Aleksandra Fredry czy Lalka – Bolesława Prusa, osiem nowel na ósme Narodowe Czytanie tak było w latach ubiegłych podczas Narodowego Czytania.
Dziewiąta edycja Narodowego Czytania (2020) należy do jednego z największych przedstawicieli polskiego romantyzmu – poety, dramaturga i epistolografa Juliusza Słowackiego. Jego Balladyna jest bohaterką tegorocznego Narodowego Czytania. Balladyna jest połączeniem wielu konwencji: legendy, baśni ludowej, tragedii historycznej, groteski. Są w niej wpływy dramatu szekspirowskiego, ale całość jest jednym z najoryginalniejszych dzieł romantycznych. Historia rozgrywa się w legendarnych początkach Polski, a głównymi bohaterami są: Król Popiel (Pustelnik) pozbawiony władzy przez uzurpatora, szlachetny książę Kirkor dążący do przywrócenia mu korony, królowa Goplana z elfami, dwie siostry – dobra i zła, ich matka – wdowa. Balladyna, opanowana żądzą władzy, osiąga ją przez szereg zbrodni, poczynając od zabicia własnej siostry Aliny – rywalki do ręki Kirkora. W finale ginie porażona sprawiedliwością boską. Juliusz Słowacki połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów.
Organizatorami Narodowego Czytania 2020 w Milejowie byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie i Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie.
Fragmenty wybitnego dzieła polskiego romantyzmu – „Balladyny” Juliusza Słowackiego przeczytali uczniowie kl. VIII a zaproszeni do udziału w 9. edycji Narodowego Czytania, zaprzyjaźnieni z naszą biblioteką.
Wspólne czytanie po raz kolejny dostarczyło dużo radości w obcowaniu z wyjątkową polską literaturą. Wszyscy oddaliśmy się refleksji nad uniwersalnym przesłaniem tego utworu, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody i porozumienia. Ukazuje zwycięstwo dobra nad złem.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  rozdała wszystkim uczestnikom pamiątkowe egzemplarze Balladyny z pieczęcią prezydencką.
Serdecznie dziękujemy pani Magdalenie Marczak za opracowanie scenariusza milejowskiego Narodowego Czytania 2020 i przygotowanie uczniów klasy VIII a.
 

POWIATOWY KONKURS POETYCKI

Email Drukuj
„Piękno powiatu łęczyńskiego piórem malowane”
PATRONAT HONOROWY STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO
ORGANIZATOR
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
CELE
• promocja walorów przyrodniczych powiatu łęczyńskiego
• inspirowanie do poznawania piękna turystycznego powiatu łęczyńskiego
• pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji
• rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów
TEMATYKA
W związku z przypadającymi w roku 2020 rocznicami utworzenia Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” tematem konkursu jest naturalne piękno walorów przyrodniczych (m.in. rośliny, zwierzęta, rzeki, jeziora) powiatu łęczyńskiego (gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn).
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu łęczyńskiego.
2. Konkurs odbywa się w kategoriach:
• szkoły podstawowe klasy IV-VIII
• szkoły ponadpodstawowe
3. Uczestnicy nadsyłają jeden zestaw – dwa wiersze dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
4. Nadesłane prace muszą dotyczyć tematu konkursu.
5. Każdy wiersz powinien być opatrzony odręcznym podpisem autora, który jest potwierdzeniem, że nadesłany utwór został napisany samodzielnie.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej (w przypadku osób nieletnich przez opiekuna prawnego) karty zgłoszenia.
7. Podpis na karcie zgłoszenia jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
8. Prace konkursowe oraz karty zgłoszenia udziału w konkursie należy dostarczyć do 7 października 2020 r.:
- e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- pocztowo: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
- osobiście do siedziby biblioteki.
OCENA, NAGRODY
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora konkursu.
2. Posiedzenie Jury odbędzie się w przeciągu 2 tygodni od zakończenia naboru prac.
3. Obrady Jury są tajne. Werdykt jest ostateczny i niepodważalny.
4. Prace niezgodne z zasadami konkursu oraz uznane za plagiat nie będą oceniane.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
6. Istnieje możliwość przeniesienia nagród i wyróżnień na inną kategorię wiekową.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2020 r.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na facebooku biblioteki oraz na stronie www.biblioteka.powiatleczynski.pl.
9. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i sposobie odbioru nagród.
10. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tekstów lub ich fragmentów bez dodatkowej zgody autorów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu lub odwołania konkursu, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, 81 531 53 48.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Dane osobowe, w tym wizerunek będą nieodpłatnie i wielokrotnie wykorzystywane i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej techniki i metody w materiałach promocyjnych i fotograficznych w celu realizacji Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Piękno powiatu łęczyńskiego piórem malowane” (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja – umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronach www, facebooku i w lokalnej prasie) przez PBP w Łęcznej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na nieograniczoną, nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie prac konkursowych (wierszy) za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez organizatora konkursu.
9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
 


Strona 1 z 87

Katalog on-line


logo_ABCXXI


logo_rodzinneczytanie