Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie
Aktualności

Spotkanie autorskie z Jarosławem Mikołajewskim

Email Drukuj
 

Zwycięscy Konkursu dla Świetlic ING

Email Drukuj
Znalezione obrazy dla zapytania fundacja ing dzieciom

W dniach 18 września - 1 października 2018 r. przeprowadziliśmy konkurs, do udziału w którym, zaprosiliśmy wszystkie Świetlice ING. Celem konkursu było wsparcie świetlic w realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez przeprowadzenie warsztatów i konsultacji w ich siedzibach. 

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu krótkiego filmu, który odpowiadałby na pytania:

- Dlaczego chcemy, aby animator przyjechał właśnie do nas?

- Jaki mamy pomysł na działanie z dziećmi i/lub młodzieżą, w przygotowaniu którego może pomóc animator? 

Zwycięzcami konkursu dla Świetlic ING zostali:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie, Filia w Łysołajach, film

- Placówka Wsparcia Dziennego JUNIOR w Pabianicach, film

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Jelonkach, film

 

Nagroda dla zwycięzców

Dwudniowa wizyta Latającego Animatora Kultury z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” -przeprowadzenie konsultacji i warsztatów dla dzieci i/lub młodzieży w Świetlicy ING na wybrany przez uczestnika temat. Tematy, które uczestnicy konkursu mieli do wyboru to:

•           Bezpieczeństwo w sieci

•           Social media - jak ciekawie i bezpiecznie prezentować się w sieci

•           Tworzenie cyfrowych opowieści: kręcimy filmy!

•           Muzeum społeczne – historie lokalne

•           Co w trawie piszczy – diagnozy lokalne

 

Brawo Biblioteka w Łysołajach

 

Regulamin konkursu „#cojaczytam”

Email Drukuj

 

1. Organizatorem konkursu „#cojaczytam” zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja Nowoczesna Polska z

siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod

numerem KRS 0000070056 numer NIP, 952-187-70-87, nr REGON 017423865 zwana dalej

Organizatorem”.

2. Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności posługiwania

się nowymi technologiami przez uczniów, rozwój zainteresowania czytelnictwem. Przedmiotem konkursu jest

przeprowadzenie przez uczestników lokalnych kampanii promujących czytelnictwo dowolną wybraną przez

nich metodą, następnie jej udokumentowanie oraz promocja w mediach społecznościowych. Obowiązkowym

elementem promocji w mediach społecznościowych jest użycie hasztagów: #cojaczytam, #wolnelektury.

3. Uczestnikami Konkursu zwanymi dalej „Uczestnikami” mogą być uczniowie szkół oraz czytelnicy bibliotek

publicznych w całej Polsce w wieku do lat 19:

(a) I Grupa Wiekowa – uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych w wieku 9-14 lat;

(b) II Grupa Wiekowa – uczniowie gimnazjum oraz wszystkich typów szkół ponadpodstawowych w wieku

15-19.

4. Uczestnicy biorą udział w Konkursie w Zespołach (dalej jako „Zespół”) składających się z od 3 do 5 uczniów

z danej Grupy Wiekowej i uczących się w jednej szkole lub będących czytelnikami jednej biblioteki

publicznej, pod kierownictwem opiekuna (np. wychowawcy, nauczyciela, bibliotekarza, zwanego dalej

Opiekunem”).

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

6. Uczestnik bierze udział w Konkursie pod kierownictwem Opiekuna.

7. Uczestnictwo w Konkursie polega na przeprowadzeniu lokalnej kampanii promującej czytelnictwo,

udokumentowaniu jej oraz promocji w mediach społecznościowych (z obowiązkowym użyciem hasztagów

#cojaczytam i #wolnelektury) przez Zespół oraz zgłoszenie go do konkursu za pośrednictwem strony

internetowej: www.wolnelektury.pl, przez znajdujący się tam formularz zwanej „Serwisem”.

8. Zgłoszenia Zespołu dokonuje Opiekun za pośrednictwem Serwisu.

9. Opiekun może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden Zespół.

10.Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu.

11.Każdy zespół może zgłosić do Konkursu tylko jedną przeprowadzoną kampanię.

12. Podczas zgłaszania do konkursu Opiekuna musi wypełnić obowiązkowy formularz w Serwisie, wskazując w

nim informacje o Zespole i Opiekunie, a w tym informację o udzieleniu do materiałów przygotowanych w

ramach Konkursu („Materiały”), przez osoby uprawnione, wolnej licencji (zgodną z definicją wolnych dóbr

kultury dostępnej pod: http://freedomdefined.org/Definition/Pl, takiej jak Creative Commons Uznanie

autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL, dostępnej pod: https://creativecommons.org/licenses/bysa/

3.0/deed.pl). Informacja o udzieleniu wolnej licencji powinna także dodatkowo znaleźć się na Materiałach.

13.Zgłoszenie powinno być dokonane w języku polskim.

14.Każdy z Materiałów przygotowanych w ramach Konkursu musi stanowić indywidualną i oryginalną

twórczość osoby wskazanej jako autor. Prawa autorskie do Materiałów nie mogą być obciążone na rzecz osób

trzecich w sposób powodujący, że korzystanie z nich zgodnie z wolną licencją będzie stanowiło naruszenie

praw tych osób. Żaden z Materiałów ani żadna jego zawartość nie mogą ponadto zawierać treści

nawołujących do nienawiści, dyskryminacji, naruszających przepisy prawa (w tym prawa osób trzecich, jak

prawo do wizerunku) w inny sposób lub naruszających dobre obyczaje.

15.Ocena prac zostanie dokonana przez trzyosobowe Jury wybrane przez Organizatorów.

16.Każdy członek Jury przyzna punkty za innowacyjność w ujęciu tematu, oryginalność, kreatywność, estetykę

kampanii oraz jej efektywność w skali od 1 do 5 pkt.

17. Jury przyzna nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:

(a) Nagroda w I Grupie Wiekowej za zajęcie I miejsca.

(b) Nagroda w II Grupie Wiekowej za zajęcie I miejsca.

20.W przypadku nierozstrzygającej punktacji ocenianych prac – ostateczny wybór zwycięzców przez Jury

zostanie dokonany w drodze głosowania. Przy czym w przypadku równej liczby głosów, głos

przewodniczącego jest rozstrzygający.

21. Jury przyzna nagrody rzeczowe o łącznej wartości (włączając w to ewentualne obciążenia podatkowe)

nieprzekraczającej 7 500 zł. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia

podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanych nagród, zostaną przyznane dodatkowe

nagrody pieniężne w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywców nagród, które

zostaną przeznaczone na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród, Organizatorzy pobiorą od zdobywców

nagród podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Dodatkowa nagroda pieniężna

zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatorów zryczałtowanego podatku dochodowego.

22. Przekazanie nagród odbędzie się w grudniu 2018 roku. Nagrody zostaną wysłane na adres szkoły podany

przez Opiekuna w zgłoszeniu do Konkursu.

23.Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres Organizatora bądź

adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane

reklamującego umożliwiające jego identyfikację, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z

uzasadnieniem. Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie

powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.

24.Konkurs trwa od dnia 15 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., przy czym:

(a) Opiekunowie mogą dokonywać zgłoszeń do udziału w Konkursie od dnia 15 września 2018 r. do dnia 15

listopada 2018 r.;

(b) od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada zostanie przeprowadzona ocena zgłoszeń przez Jury i

wyłonienie zwycięzców.

25.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, a także osoby, którym powierzono określone

prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału

członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i

rodzeństwo).

26.Uczestnicy w zakresie przysługujących im praw do Utworów wyrażają zgodę na korzystanie z Materiałów

zgodnie z postanowieniami wolnej licencji zgodnej z definicją wolnych dóbr kultury dostępnej pod:

http://freedomdefined.org/Definition/Pl, takiej jak Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych

warunkach 3.0 PL, dostępnej pod: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl). Opiekun jest

zobowiązany zapewnić, aby zgodę taką wyrazili Uczestnicy (lub ich przedstawiciele ustawowi – gdy

dotyczy). Opiekun wyraża również zgodę oraz jest zobowiązany zapewnić, aby Uczestnicy (lub ich

przedstawiciele ustawowi – gdy dotyczy) wyrazili zgodę na nagrywanie i następnie rozpowszechnianie ich

wizerunków w celach promocyjnych.

27.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Organizator.

Dane przetwarzane są w celu organizacji Konkursu, w celach prowadzenia statystyk, ewaluacji i

sprawozdawczości, a w ramach dodatkowo udzielonej zgody w zakresie wizerunku także w celach

promocyjnych. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich

poprawiania. Więcej informacji w polityce prywatności: https://nowoczesnapolska.org.pl/prywatnosc/.

 

 

 

 

"Mała książka - wielki człowiek"

Email Drukuj

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie znalazła się w gronie 3000 bibliotek, które zakwalifikowały się do projektu „Mała książka – wielki człowiek” skierowanego do dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców.
Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
Już 19 września, każdy trzylatek, który odwiedzi bibliotekę otrzyma Wyprawkę Czytelniczą a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla …” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie znajdzie się także broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”.
Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Przy okazji dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię.
Zapraszamy do naszych placówek:
• Biblioteka Główna w Milejowie ul. Fabryczna 1
• Filia w Białce
• Filia w Łańcuchowie
• Filia w Łysołajach

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator: Instytut Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
PartnerzyZnalezione obrazy dla zapytania mała książka - wielki człowieklPodobny obraz
 


Strona 9 z 83

Katalog on-line


logo_ABCXXI


logo_rodzinneczytanie