Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie
Aktualności

Ogólnopolska akcja "Odjazdowy bibliotekarz"

Email Drukuj

Odjazdowy bibliotekarz inny niż wszystkie……..

Milejowscy bibliotekarze już po raz szósty włączają się do ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz” – rajd rowerowy dla bibliotekarzy i miłośników książek. Z powodu pandemii COVID-19 Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie zorganizowała rajd rowerowy po raz pierwszy w sieci. Zasady były proste, nasi czytelnicy, miłośnicy książek a także wycieczek rowerowych przysłali relacje z tras rowerowych w formie zdjęć na bibliotecznego messengera. Z nadesłanych zdęci wynika ze rowerzyści przemierzyli wiele kilometrów, zwiedzili ciekawe i godne polecenia miejsca o dużych walorach przyrodniczych. Trasa naszych rowerzystów wiodła przez wioski  naszej gminy i nie tylko: m.in. Jaszczów, Białkę, Zgniłą Strugę, Maryniów, Ostrówek Kol., Ciechanki, Łańcuchów, Popławy, Jaszczów, Kol. Łysołaje , Łysołaje, Cyganka, Kol. Struża, Biskupice, Trawniki, Pełczyn, Siostrzytów. Z nadesłanych fotografii przygotowaliśmy kolaż zdjęć. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w naszej akcji oraz już dzisiaj zapraszamy za rok.


 

Informacja dla czytelników

Email Drukuj
 

„Odjazdowy Bibliotekarz” – rajd rowerowy!

Email Drukuj


„Odjazdowy Bibliotekarz” – rajd rowerowy!

W tym roku z powodu pandemii COVID-19 Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie organizuje rajd w sieci.

Serdecznie zapraszamy miłośników wycieczek rowerowych do przejechania swojej dowolnie wybranej trasy. Wszyscy, którzy mają ochotę odwiedzić miejsca mało znane, takie, w których czas płynie wolno, czuć piękny zapach polnych kwiatów, łąk i lasów, miejsca, gdzie w zgodzie z naturą można czytać wakacyjną lekturę - niech wsiądą na rowery i sfotografują najciekawsze miejsca napotkane po drodze! Zrobione zdjęcia prosimy wysyłać na Messenger – Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie do 15 sierpnia 2020 roku. Ze wszystkich nadesłanych fotografii zostanie utworzony kolaż zdjęć!

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

 

 

II KONKURS LITERACKI

Email Drukuj

Regulamin

II Konkursu Literackiego im. Kajetana Suffczyńskiego

na Gawędę Historyczną

 

ORGANIZATOR:                                                                              WSPÓŁORGANIZATOR:

Parafia Rzymskokatolicka                                                     Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie

pw. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie                        Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie

 

Gawęda - epicki lub poetycki utwór literacki, oryginalny wytwór polskiej kultury szlacheckiej i biesiadnej, której prawzorem była luźna rozmowa o przeżyciach, z dużą ilością dygresji i ciekawostek.

(za: https://pl.wikipedia.org/)

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele Konkursu

 1. 1.Poznawanie historii, tradycji i obyczajów regionalnych.
 2. 2.Wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz promocja tej działalności poza szkołą.
 3. 3.Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 4. 4.Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej twórczości.
 5. 5.Wymiana doświadczeń w zakresie inspiracji twórczej.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz osoby indywidualne        z terenów Gminy Milejów oraz Parafii Łańcuchów.

2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

• uczniowie klas IV- VI;

• uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum;

• uczniowie szkół średnich;

osoby dorosłe.

III. Prace konkursowe

1. Tematyka GAWĘDY powinna dotyczyć dziejów Gminy Milejów, w szczególności miejscowości Łańcuchów, postaci, miejsc, lub wydarzeń. Materiały dostępne są w Gminnej Bibliotece Publicznej, jej filiach bibliotecznych oraz w kronikach parafialnych.

2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko prace indywidualnych autorów (wyklucza się prace zespołowe). Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

3. Minimalna objętość pracy wynosi jedną stronę formatu A4 (czcionka Times New Roman 12,    interlinia 1,5), a prezentacja (wygłoszenie gawędy) nie powinna przekraczać 5 minut.

4. Każda praca powinna być oznaczona w następujący sposób:

• na górze kartki imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa;

• w nagłówku tytuł gawędy.

5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (zał. nr 1) zawierającą:

• tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, wiek i klasę, do której uczęszcza, dane kontaktowe,              imię i nazwisko opiekuna artystycznego, adres szkoły (jeśli nie jest to zgłoszenie indywidualne);

• oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia) oraz oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku;

• oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatorów, tj. zgodę na prezentację pracy w publikacjach i powielanie jej w materiałach wydawanych przez organizatora          i współorganizatora, na witrynie internetowej organizatorów i innych witrynach internetowych, podpisane przez uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia);

6. Prace niespełniające powyższych warunków nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej        ze względu na braki formalne.

IV. Termin i miejsce składania prac

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. I etap to ocena nadesłanych GAWĘD, wyłonienie zwycięzców oraz zakwalifikowanie najlepszych prac do II etapu – wygłoszenia nagrodzonych prac podczas uroczystego finału.

2. Prace można składać do dnia 30 czerwca 2020r. osobiście, przesyłać na adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pośrednictwem poczty (w przypadku prac nadesłanych liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, 21-020 Milejów, ul. Fabryczna 1, z dopiskiem “Gawęda historyczna”.

V. Ocena prac

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac. Nagrodzeni uczestnicy będą zakwalifikowani do II etapu, wygłoszenia gawęd w dniu 26 lipca 2020r. podczas mszy św. w kościele parafialnym w Łańcuchowie.

2. Kryteria oceny pracy drukowanej:

 • zgodność z tematem konkursu;
 • zgodność z gatunkiem (gawęda);
 • poprawność językowa;
 • kultura słowa.

3. Kryteria oceny wygłoszenia gawędy:

 • przestrzeganie czasu prezentacji;
 • mówienie z pamięci (dopuszczalne sporadyczne posiłkowanie się tekstem);
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego z odbiorcą;
 • emisja i modulacja głosu;
 • umiejętność zainteresowania słuchacza.      

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody wręczone zostaną podczas mszy św. 26 lipca br. w kościele parafialnym w Łańcuchowie.

2. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub e-mailowo. Ostateczne wyniki Konkursu (etapu II) zostaną zamieszczone na witrynach internetowych www.parafia.lancuchow.pl, www.gok-milejow.pl oraz www.gbp-milejow.pl.

VII. Postanowienia końcowe

 1. 1.Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym
 2. 2.Osoba do kontaktu: Dominika Kornecka, tel. 81 75-720-32.

  KARTA ZGŁOSZENIA

  (PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

  W wypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej, formularz powinien zostać wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  1. Tytuł pracy: .........................................................................................................................................

  2. Imię i nazwisko autora pracy: …..........................................................................................................

  3. Wiek autora i klasa:…………………………………………………………………………………………………………………………

  4. Dane kontaktowe autora - nr tel. lub e-mail: …………………………………………………………………………………..

  4. Nazwa, adres, nr telefonu instytucji patronującej (jeśli brak instytucji patronującej –                                nie wypełniać):

  ................................................................................................................................................................

  5. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego (nauczyciela/instruktora) i telefon służbowy                (Jeżeli nie ma opiekuna artystycznego proszę podać swój numer telefonu) :

  ................................................................................................................................................................

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zapoznałem (-am) się i akceptuję postanowienia REGULAMINU KONKURSU oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie:

   

  …....................................... …............                                                  …....................................... …............

  Podpis pełnoletniego autora pracy                                                                                Podpis rodzica / opiekuna

   

   

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  OŚWIADCZENIE

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizarota Parafię Rzymskokatolicką pw św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, ul. Fabryczna 1, 21-020 Milejów, w celu mojego uczestnictwa w Konkursie.

  2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby przebiegu konkursu, dokumentacji fotograficznej, pozostającej do dyspozycji organizatora w celu promocji wydarzenia.

  3. Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora tj. zgodę na prezentację pracy w publikacjach i powielanie jej w materiałach wydawanych przez Organizatorów oraz na witrynie internetowej Organizatorów i innych witrynach internetowych .

   

   

  ……………………………….                     …………………………………………..                      …………………………………………..

     Data                                            (czytelne imię i nazwisko                                            (czytelne imię i nazwisko

                                                        pełnoletniego autora pracy)                                             opiekuna prawnego,      

                                                                                                                                                   niepełnoletniego autora pracy)                                                                                                                                                                                                                  

 


Strona 2 z 86

Katalog on-line


logo_ABCXXI


logo_rodzinneczytanie