Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie

Ogłoszenie

Email Drukuj

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko Bibliotekarza

w GBP w Milejowie

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane kierunki humanistyczne – bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska,  
 • znajomość programu MAK+ dotyczących opracowania książek, filmów, audiobooków,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,
 • kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikami.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa użytkowników Biblioteki,
 • organizacja form pracy z użytkownikiem biblioteki, służąca popularyzacji czytelnictwa i promocja Biblioteki.
 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • planowanie i koordynowanie działań promocyjnych (spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów)
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystyka, sprawozdawczość),
 • dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz ze zdjęciem oraz klauzulą:  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać  do dnia 22.03.2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej
  w Milejowie ul. Fabryczna 1, w godzinach pracy biblioteki (liczy się data wpływu do Biblioteki) z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko bibliotekarz”
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
 • Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane ze  stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 7574 04 40

 

Mariola Matyjaszczyk

Dyrektor GBP w Milejowie

 

Katalog on-line


logo_ABCXXI


logo_rodzinneczytanie