Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie
Aktualności

Ogłoszenie

Email Drukuj

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko Bibliotekarza

w GBP w Milejowie

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane kierunki humanistyczne – bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska,  
 • znajomość programu MAK+ dotyczących opracowania książek, filmów, audiobooków,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,
 • kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikami.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa użytkowników Biblioteki,
 • organizacja form pracy z użytkownikiem biblioteki, służąca popularyzacji czytelnictwa i promocja Biblioteki.
 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • planowanie i koordynowanie działań promocyjnych (spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów)
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystyka, sprawozdawczość),
 • dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz ze zdjęciem oraz klauzulą:  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać  do dnia 22.03.2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej
  w Milejowie ul. Fabryczna 1, w godzinach pracy biblioteki (liczy się data wpływu do Biblioteki) z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko bibliotekarz”
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
 • Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane ze  stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 7574 04 40

 

Mariola Matyjaszczyk

Dyrektor GBP w Milejowie

 

Biblioteka realizuje projekt

Email Drukuj
Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie bierze udział w projekcie realizowanym przez Fundację VCC „Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu „Cyfrowe GOKi” jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat do 31.05.2021.
W ramach projektu pracownicy biblioteki zostaną przeszkoleni z zakresu:
1) Dziennikarstwo online - mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje);
2) Bezpieczne zachowania w sieci - tak w życiu prywatnym, jak i społecznym oraz edukacji.
W ramach projektu „Cyfrowe GOK-i” placówka otrzymała sprzęt o wartości 19 460,64 zł, laptopy z oprogramowaniem (Windows 10 Home, Adobe Photoshop CC, Serif Affinity Photo+Designer, Office 365), który po zakończeniu projektu przechodzi na naszą własność.
Więcej informacji o projekcie „Cyfrowe GOK-i” znajdą Państwo na stronie https://projekty.vccsystem.eu/
 

Ogłoszenie

Email Drukuj


 

 

Narodowe Czytanie

Email Drukuj
Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Pan Tadeusz – Adama Mickiewicza, dzieła Henryka Sienkiewicza, Przedwiośnie – Stefana Żeromskiego ale także dzieła Aleksandra Fredry czy Lalka – Bolesława Prusa, osiem nowel na ósme Narodowe Czytanie tak było w latach ubiegłych podczas Narodowego Czytania.
Dziewiąta edycja Narodowego Czytania (2020) należy do jednego z największych przedstawicieli polskiego romantyzmu – poety, dramaturga i epistolografa Juliusza Słowackiego. Jego Balladyna jest bohaterką tegorocznego Narodowego Czytania. Balladyna jest połączeniem wielu konwencji: legendy, baśni ludowej, tragedii historycznej, groteski. Są w niej wpływy dramatu szekspirowskiego, ale całość jest jednym z najoryginalniejszych dzieł romantycznych. Historia rozgrywa się w legendarnych początkach Polski, a głównymi bohaterami są: Król Popiel (Pustelnik) pozbawiony władzy przez uzurpatora, szlachetny książę Kirkor dążący do przywrócenia mu korony, królowa Goplana z elfami, dwie siostry – dobra i zła, ich matka – wdowa. Balladyna, opanowana żądzą władzy, osiąga ją przez szereg zbrodni, poczynając od zabicia własnej siostry Aliny – rywalki do ręki Kirkora. W finale ginie porażona sprawiedliwością boską. Juliusz Słowacki połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów.
Organizatorami Narodowego Czytania 2020 w Milejowie byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie i Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie.
Fragmenty wybitnego dzieła polskiego romantyzmu – „Balladyny” Juliusza Słowackiego przeczytali uczniowie kl. VIII a zaproszeni do udziału w 9. edycji Narodowego Czytania, zaprzyjaźnieni z naszą biblioteką.
Wspólne czytanie po raz kolejny dostarczyło dużo radości w obcowaniu z wyjątkową polską literaturą. Wszyscy oddaliśmy się refleksji nad uniwersalnym przesłaniem tego utworu, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody i porozumienia. Ukazuje zwycięstwo dobra nad złem.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  rozdała wszystkim uczestnikom pamiątkowe egzemplarze Balladyny z pieczęcią prezydencką.
Serdecznie dziękujemy pani Magdalenie Marczak za opracowanie scenariusza milejowskiego Narodowego Czytania 2020 i przygotowanie uczniów klasy VIII a.
 


Strona 1 z 87

Katalog on-line


logo_ABCXXI


logo_rodzinneczytanie