Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.gbp-milejow.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych (z uwagi na zautomatyzowany sposób wstawiania galerii zdjęć w artykułach obrazy całej galerii posiadają taki sam tekst alternatywny, wymuszony przez stosowany komponent),

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez

Telefon: 81-757-40-40

Adres e-mai: mar.kot8@wp.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie, ul. Fabryczna 1, 21-020 Milejów

 1. Biblioteka mieści się w jednym pomieszczeniu na parterze budynku.
 2. Do lokalu prowadzi jedno wejście od ul. Fabrycznej 1.
 3. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd dla wózków.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. Pomieszczenie biblioteki dostępne jest dla osób na wózkach.
 6. W bibliotece znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 7. Przed budynkiem, w którym mieści się biblioteka wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 8. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 10. W bibliotece nie ma pętli indukcyjne.
 11. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
 12. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM).