Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy w Milejowie
Nr IV/15/02 z dn. 23 grudnia 2002 r.


S T A T U T
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W  MILEJOWIE

ROZDZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13 poz. 123 z późn. zmian.)
 3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 ze zm.)
 4. Niniejszego statutu.

§ 2

Gminna Biblioteka Publiczna jest komunalną instytucją kultury.

§ 3

 1. GBP jest instytucją kultury i podlega wpisowi do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Milejów.
 2. GBP ma osobowość prawną.
 3. GBP posiada filie biblioteczne w Białce, Łańcuchowie i Łysołajach. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy. Nadzór merytoryczny nad biblioteką wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej.

§ 4

Siedzibą GBP jest Milejów a terenem jej działania gmina Milejów.

§ 5

GBP używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem tj.: Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie ul. Fabryczna 1, 21-020 Milejów i owalnej do identyfikacji zbiorów.

ROZDZIAŁ II – PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ


§ 6

Celem działania GBP jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb młodzieży uczącej się.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
 4. Sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi w gminie. Udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej.
 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.
 6. Analizowanie potrzeb czytelniczych, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 7. Biblioteka może też podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

ROZDZIAŁ III – ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 8

 1. Na czele GBP stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Milejów.
 3. Zastępcę lub zastępców powołuje Wójt Gminy Milejów na wniosek dyrektora GBP.
 4. Organizacja wewnętrzna GBP określona zostanie w regulaminie organizacyjnym nadawanym przez dyrektora GBP.
 5. Dyrektor GBP za zgodą Wójta gminy Milejów może tworzyć na terenie gminy filie lub oddziały GBP.

§ 9

Do składania oświadczeń woli w imieniu GBP w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest jednoosobowo dyrektor. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa swojemu zastępcy lub innym pracownikom GBP. Pełnomocnicy są upoważnieni do czynności prawnych w ramach udzielanych im przez dyrektora umocnień.

§ 10

Dyrektor GBP może powołać Gminną Radę Biblioteczną jako organ o charakterze doradczo-opiniodawczym.

ROZDZIAŁ IV – MIENIE I FINANSE

§ 11

GBP gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12

GBP prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13

Podstawą gospodarki finansowej GBP jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Wysokość rocznej dotacji ustala Rada Gminy w Milejowie.

§ 14

Środki finansowe na działalność GBP pochodzą w szczególności z:

 1. Budżetu gminy.
 2. Innych źródeł.
 3. Środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych.

§ 15

GBP może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza szeroko rozumianą działalność kulturalną, a środki uzyskane w wyniku tej działalności ma obowiązek przekazywać na działalność statutową.

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Statut GBP nadaje Rada Gminy w Milejowie. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.