Misją Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności Gminy Milejów oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Misję tę Biblioteka realizuje poprzez zadania szczegółowe, takie jak:

  1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu.
  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
  4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
  5. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu.
  6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
  7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
  8. Wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień.
  9. Prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
  10. Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnictwa w Gminie Milejów.