GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MILEJOWIE

§ I Postanowienia wstępne


1. Regulamin określa zasady korzystania z Biblioteki.
2. Biblioteka udostępnia zbiory:
a) w wypożyczalni,
b) w czytelni.
3. Biblioteka oferuje usługi:
a) centrum informacyjnego,
b) wypożyczalni międzybibliotecznej,
c) informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne,
d) kulturalno-oświatowe.

§ II Zasady korzystania z Biblioteki


1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają przede wszystkim mieszkańcy gminy Milejów.
2. Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opłaty są pobierane za:
a) zniszczone bądź zgubione zbiory biblioteczne – w formie ekwiwalentu pieniężnego lub identycznego zbioru bibliotecznego,
4. W Bibliotece obowiązuje:
a) kulturalne zachowanie, odpowiadające powadze instytucji,
b) zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, palenia tytoniu,
c) zakaz spożywania posiłków i napojów z wyłączeniem imprez kulturalno-oświatowych,
d) zakaz używania telefonów komórkowych,
e) zakaz wchodzenia między regały z torbami, plecakami, siatkami itp.

§ III Informacje o przetwarzaniu danych


1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie , ul. Fabryczna 1, 21-020 Milejów.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: kierownica12@vp.pl .
3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece (w tym statystycznych) w związku z prowadzeniem działalności statutowej,
b) promocji usług oferowanych przez Bibliotekę,
c) zarządzania ryzykiem (w tym opóźnienia zwrotu lub niezwrócenia zbiorów).
4. Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie zgody Użytkownika lub odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji pkt 3 lub do czasu wniesienia sprzeciwu / wycofania zgody na przetwarzanie danych.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo:
a) dostępu do treści danych,
b) do sprostowania danych,
c) do usunięcia danych,
d) do ograniczenia przetwarzania danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) do przenoszenia danych,
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
8. Bibliotekarze przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§ IV Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni

Rejestracja Użytkownika
1. Prawo do korzystania ze zbiorów ma każda osoba posiadająca elektroniczne konto biblioteczne w GBP w Milejowie.
2. Przy zakładaniu elektronicznego konta należy:
a) okazać dokument stwierdzający tożsamość,
b) podać dane osobowe zwykłe niezbędne do rejestracji,
c) złożyć podpis/podpisy na karcie zobowiązania.
3. Za niepełnoletniego Użytkownika zobowiązanie składają i odpowiedzialność przyjmują rodzice/opiekunowie prawni.
4. Użytkownik, a w przypadku Użytkownika niepełnoletniego rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani informować Bibliotekę o zmianie swoich danych osobowych.
5. Konto biblioteczne jest ważne od momentu jego utworzenia do 31 grudnia danego roku. Ważność konta może być prolongowana na kolejne lata.
6. Posiadanie elektronicznego konta bibliotecznego umożliwia korzystanie z konta czytelnika on-line.
7. Zalogowanie na własne konto umożliwia zamawianie/rezerwowanie przez Internet zbiorów.
8. Zamówione/zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 3 dni od momentu otrzymania e-mailowej informacji o ich dostępności, w przeciwnym razie będą dostępne dla innego Użytkownika.
9. Użytkownik może zrezygnować z zamówionych/zarezerwowanych zbiorów.
10. Użytkownik bezpłatnie otrzymuje kartę czytelnika, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
11. Użytkownik jest zobowiązany okazywać kartę czytelnika na prośbę bibliotekarza.
12. Użytkownik nie może karty odstępować innej osobie.
13. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o zniszczeniu, zagubieniu, lub kradzieży karty czytelnika w celu zablokowania możliwości korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.
14. Karta czytelnika jest niezbędna do używania konta bibliotecznego.
15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą czytelnika przez osoby nieuprawnione.


Wypożyczalnia
1. Biblioteka na zewnątrz wypożycza:
a) książki,
b) zbiory specjalne (m.in. audiobooki, filmy, mapy, atlasy),
c) czasopisma,
d) dokumenty życia społecznego.
2. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:
a) zbiorów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym.
3. Jednorazowo Biblioteka wypożycza 5 woluminy z zakresu literatury popularnonaukowej i naukowej lub 5 woluminy z zakresu literatury pięknej oraz 5 egzemplarze czasopism na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
4. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zwiększyć lub zmniejszyć limit wypożyczonych zbiorów.
5. Użytkownik może prolongować o 30 dni wypożyczone zbiory osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że nie zostały zamówione /zarezerwowane przez innego Użytkownika.
6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed ustalonym terminem.
7. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów Biblioteka upomina Użytkownika drogą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie.
8. Upomnienia generowane przez system biblioteczny są bezpłatne.
9. Jeśli Użytkownik mimo upomnień, odmawia zwrotu książki, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem.


Czytelnia
10. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów znajdujących się w Bibliotece.
11. Wybrane pozycje należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi w celu zarejestrowania i oddać po zakończeniu pracy.
12. Można korzystać z własnych książek i czasopism, po uprzednim poinformowaniu bibliotekarza.

Poszanowanie zbiorów
13. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej.
14. Bibliotekarz i Użytkownik są zobowiązani do sprawdzenia stanu technicznego zbiorów przed ich udostępnieniem/wypożyczeniem.
15. Za uszkodzone, zniszczone lub zagubione zbiory biblioteczne Użytkownik zwraca ich równowartość lub odkupuje takie same tytuły.


§ V Centrum informacyjne


1. Prawo do korzystania z centrum informacyjnego ma każda osoba posiadająca elektroniczne konto biblioteczne.
2. Centrum informacyjne jest czynne w godzinach pracy Biblioteki.
3. Stanowiska komputerowe są udostępniane nieodpłatnie.
4. Maksymalny czas pracy przez Użytkownika wynosi 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach można go wydłużyć.
5. Przed włączeniem komputera bibliotekarz odnotowuje dane korzystającego w zeszycie odwiedzin.
6. Użytkownik samodzielnie korzysta z komputera i Internetu.
7. Bibliotekarze służą doraźną pomocą, jednak nie wykonują za Użytkownika czynności przy stanowisku komputerowym i nie przeprowadzają indywidualnych szkoleń.
8. Użytkownik korzystający z komputera odpowiada za użytkowany sprzęt.
9. Korzystanie z Internetu i programów użytkowych służy celom:
a) naukowym,
b) edukacyjnym,
c) kulturalnym,
d) informacyjnym,
e) aktywizacji społeczno-zawodowej.
10. Komputery nie mogą być wykorzystywane:
a) do czynności naruszających prawo polskie, a w szczególności prawa autorskie twórców
oraz dystrybutorów oprogramowania i danych,
b) wyszukiwania informacji o treściach erotycznych, rasistowskich, wulgarnych, naruszających dobre obyczaje,
c) celów komercyjnych.
11. Biblioteka zastrzega prawo stosowania oprogramowania blokującego do stron zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem i Regulaminem.
12. Zabrania się wszelkiej ingerencji w sprzęt i oprogramowanie, w tym instalowania programów przyniesionych z zewnątrz lub ściągniętych przez Internet.
13. Użytkownik może zapisywać na własnym nośniku pliki ściągnięte z Internetu.
14. Przed zakończeniem pracy Użytkownik usuwa dane utworzone podczas użytkowania komputera.
15. Biblioteka zastrzega prawo do usuwania pozostawionych przez Użytkownika materiałów na komputerach.
16. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika
na komputerze.
17. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputerów należy niezwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi.
18. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług internetowych oraz utratę wyszukanych danych.
19. Pozostawione w Bibliotece nośniki będą niszczone po upływie 30 dni, jeśli nie zgłosi się po nie Użytkownik.
20. Użytkownik niepełnoletni, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, może zostać pozbawiony możliwości korzystania z komputera i Internetu.
21. Korzystanie z komputera należy zakończyć 15 min. przed zamknięciem Biblioteki.
22. Centrum informacyjne jest nieczynne podczas szkoleń i imprez organizowanych przez Bibliotekę.


§ VI Usługi informacyjne, bibliograficzne


1. Biblioteka świadczy nieodpłatne usługi informacyjne i bibliograficzne w zakresie własnych zbiorów, i w miarę możliwości, w zakresie zbiorów bibliotek krajowych.
2. Zakres usług obejmuje:
a) udzielanie informacji dotyczących pracy Biblioteki,
b) pomoc w korzystaniu z katalogu Biblioteki oraz innych bibliotek krajowych,
c) udzielanie informacji bibliograficznych na podstawie katalogu własnego,
d) pomoc w zakresie korzystania z elektronicznych zasobów informacji,
e) realizację kwerend w oparciu o zbiory Biblioteki.
3. Bibliotekarze nie opracowują zestawień bibliograficznych do prac dyplomowych.

§ VII Postanowienia końcowe


1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony przywileju korzystania z Biblioteki. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki.
2. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.